کتابخانه های مجازی امکان یاد گیری مستقل از زمان و مکان با دسترسی به طیفی گسترده ای از منابع را در هر لحظه و از طریق ارتباط اینترنتی که به صورت فیزیکی نیستند را فراهم می کنند، در حالیکه کتابخانه های فیزیکی محدود به زمان و مکان خاصی اند. کتابخانه های مجازی، شایستگی هایی چون تفکر خلاق، تفکر انتقادی، حل مسئله، تصمیم گیری و مانند آن را برای کاربران فراهم می کنند.
از جمله کتابخانه های مجازی در ایران می توان به کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه دیجیتال نور، کتابخانه آنلاین تبیان و… اشاره کرد.
کتابخانه های مجازی  نقشی فراتر از تولید و توزیع منابع آموزش دارند. از جمله اقدامات آموزش و توسعه منابع انسانی در این حوزه:
_ ارتباط ساختاری و فرایندی بین واحد کتابخانه و آموزش در سازمان
_ ارتباط منسجم بین آموزش و پژوهش در سازمان
_ قراردادهای بلند مدت میان واحد آموزش و کتابخانه های مجازی مذکور (تسهیل در دسترسی کارکنان به کتابخانه های مجازی)
_ برگزاری همایش های سالانه با عنوان پژوهش برتر
_ تبلیغات و ترویج فرهنگ آموزش و پژوهش