چگونه منابع را بین مراحل مختلف فرآیند آموزش توزیع کنیم؟

 

پژوهشي که در سال 2004 در دانشگاه فونيکس انجام شد نشان داد که 26 درصد از اثر بخشي دوره آموزشي منوط به عواملی است که لازم است پيش از آغار دوره آموزشي به آنها توجه شود. همچنین 50 درصد اثربخشی نيز با پيگيري نتايج دوره آموزشي محقق مي شود. تنها 24 درصد از اثربخشي دوره متاثر از مدت زمان برگزاري دوره است. این در حالی است که پژوهش مشابهي نشان می دهد که 85 درصد بودجه دوره صرف همين 24 درصد مي شود. (مشاهده کنيد شکل شماره 1 و 2).

شکل شماره 1: عوامل موثر بر اثربخشي آموزشي

 

شکل شماره 2: حجم سرمايه گذاري در آموزش

در سال 2006 انجمن آمريکايي آموزش و توسعه ASTD مواردي که منجر به عدم موفقيت دوره هاي آموزشي مي شوند را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد20 درصد عدم موفقيت دوره هاي آموزشي به دليل شرايط پيش از شروع دوره آموزشي و ده درصد نیز به دليل شرايط هنگام ارائه دوره بوده است. 70 درصد عوامل موثر بر عدم موفقیت دوره های آموزشی مربوط به محيط کار و هنگام کاربست آموخته ها بوده اند. در واقع فراگیران يا فرصت به کار گيري را نداشته اند و يا سرپرستان پيگيري لازم جهت تقويت آموخته ها را نداشته اند(شکل شماره 3).

شکل شماره 3: دلايل شکست دوره هاي آموزش

 

راب برينکرهوف (2008) پژوهشي در خصوص ميزان به کارگيري آموخته هاي حاصل از دوره هاي آموزشي انجام داد. 15 درصد از مشارکت کنندگان در اين پژوهش اظهار داشتند که مهارت هاي آموخته شده را حتي امتحان هم نکردند. 70 درصد گفتند تلاش کرد ه اند مهارت ها به کارگيرند اما موفق نشدند و تنها 15 درصد موفق شدند به تغييرات رفتاري پايدار دست يابند (شکل شماره 4).

شکل شماره 1-4: ميزان به کارگيري آموخته ها

همانطور که نتایج مطالعات جان برسين نشان می دهد علی رغم آنکه تمايل زيادي به آموزش و يادگيري رسمي وجود دارد، تنها 10 درصد یادگیری کارکنان در حين دوره آموزشي حاصل مي شود. این در حالی است که 20 درصد آموخته هاي مرتبط با شغل پيش از دوره آموزشي و 70 درصد يادگيري در زمان انجام کار به وقوع مي پيوندد (شکل شماره 5).

شکل شماره 5: مکان وقوع يادگيري

اين پژوهش ها آنچه را که ما متخصصين آموزش براي سالها مقدس مي دانستيم را به چالش مي کشد. ما هميشه معتقد بوديم که طراحي، تدوين و ارئه دوره آموزشي است که براي سازمان ايجاد ارزش مي کند. این در حالی است که یافته ها نشان می دهد آنچه موجب تقویت اثربخشی دوره ها می شود پیگیری نتایج دوره ها در محیط کار (ارزشیابی آموزشی) است و اتفاقا در همین بخش است که یادگیری تقویت می شود. بر این اساس تخصیص منابع (اعم از منابع مالی، مادی، زمانی و انسانی) باید با توجه به همین موضوع انجام شود.

 

برگرفته از کتاب آموزش در دادگاه؛ نوشته جیمز کرک پاتریک و وندی کرک پاتریک