آموزش دارای مزایا و نتایج گوناگونی برای کارکنان، مدیران و سرپرستان، سازمان و مشتریان سازمانی دربردارد. این موارد به شرح زیر است :

الف) مزایای آموزش برای کارکنان

 • روحیه کارکنان را بهبود می بخشد .
 • به افراد کمک می کند تا اهداف سازمانی را بشناسند .
 • رابطه میان فرادست و زیردست را بهبود می بخشد.
 • جو مناسبی برای رشد و ارتقاء به وجود می آورد .
 • احساس مسئولیت نسبت به سازمان را برای توانمند شدن و با معلومات بودن گسترش می دهد .
 • تعارضات را برطرف می کند و بدین ترتیب فشار روانی و تنش را از میان می برد (باقری زاده، 1378: 54).
 • کارکنان با به دست آوردن پاداش بالاتر و پیشرفت در داخل سازمان، رضایت شغلی بیشتری به دست می آورند .
 • صلاحیت کارکنان را به وسیله تشویق و ترغیب آنان در شناخت و توصیف رسالت و اهداف سازمان بالا می برد .
 • به افزایش سطح در تغییرات اداری کمک نموده و دانش و مهارت های لازم را برای کارکنان را به منظور تطبیق با شراط جدید مهیا می نماید(حاجی کریمی، رنگریز، 1379 :27).
 • کارکنان اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده، تمایل بیشتری به همکاری با سرپرست پیدا می نمایند (کوانگ.هو.تان، 1378:54).

علاوه بر مواردی که ذکر گردید چنانچه کارکنان آموزش مناسبی را ببینند، در انجام کارهای زیر مهارت و انعطاف پذیری زیادتری خواهند یافت :

 • تصدی مشاغل جدید در سایه کسب مهارت های تازه
 • انطباق با شرایط جدید ومنحصر به فرد در محیط کار
 • شناخت و قبول سیاست ها و مقررات سازمان
 • آشنایی و استفاده از روش های متفاوت انجام کار در صورت لزوم
 • استفاده از آموز های ارائه شده در جهت پیشبرد اهداف سازمانی
 • برخورداری از امکان حفظ خود در سازمان و رقابت با نیروهای آموزش دیده تازه نفس
 • بهره برداری از آموزش برای ترفیع و ارتقاء شغلی (دعائی، 1377: 159).

ب) مزایای آموزش برای مدیران و سرپرستان

 • توجیه و آماده سازی کارکنان جدید و آنهایی را که از طریق انتقال به کار گمارده می شوند را ساده می کند .
 • اطلاعاتی را برای اجرای قوانین استخدامی و ایجاد فرصت های استخدامی برابر فراهم می کند .
 • اطلاعاتی را در زمینه سایر قوانین دولتی و سیساست های اداری فراهم می کند .
 • اجرای سیاست ها و مقررات سازمانی را ساده میکند.
 • مدیریت مبتنی بر پیشگیری را پیش از آنکه فاجعه ای پدید آید، برمی انگیزد.
 • به افزایش مهارت های رهبری، انگیزش، وفاداری، دیدگاه های بهتر و سایر ویژگی هایی که کارکنان و مدیران کامیاب به طور معمول ظاهر می کنند، کمک می نماید.
 • نیروی انسانی مورد نیاز را که قادر به تأمین آن ها از طریق بازار کار نیستند، تأمین می نماید (باقری زاده، 1378: 55).

ج ) مزایای آموزش برای سازمان

 • افزایش بهره وری سازمان
 • توسعه فرهنگ عملگرایی در سازمان در جهت بهبود عملکرد
 • میسر نمودن پیشرفت سازمانی از درون
 • کاهش هزینه در بسیاری از زمینه ها مانند تولید، منابع انسانی، امور اداری و…
 • بهبود ارتباطات سازمانی
 • اعتلاء کمی و کیفی سطح اثربخشی کار
 • ایجاد امکان رشد و توسعه در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به ویژه از جهت پیشرفت تکنولوژی و اقدام برای خودکفایی (کاظمی، 1376 : 106).

د ) مزایای آموزش برای مشتریان

        روشن است که تأثیرات آموزش، تنها محدود به داخل سازمان نمی شود. و بازتاب آن را می توان هم درون و در بیرون سازمان مشاهده نمود. حتی در مواقعی سازمان ها بایستی جهت جلب و حفظ مشتریان خود (در حال حاضر که مشتری محوری، رویکرد غالب مؤسسات و سازمان هاست) به عمد و آگاهانه، برنامه های کارآمدی را به  مرحله اجرا گذارند. با آموزش مشتریان می توان به نتایج سودمندی از قبیل موارد ذیل دست یافت :

 • ارائه و ارتقاء آگاهی در مورد تولید و خدمات سازمان به مشتریان
 • حفظ مشتریان به روش های علمی و مطلوب
 • ایجاد حس وفاداری در مشتریان نسبت به سازمان (خراسانی، عیدی، 1389).

منابع:

باقری­ زاده، سید محمد (1378). مدیریت سنجیده بنیان­ها. تهران: انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

حاجی کریمی، عباسعلی (1379). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات تورنگ، چاپ اول.

حجازی، یوسف، و شمس، علی(1384). بررسی عوامل موثر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی. نشریه دانش مدیریت، شماره 68.

کوانگ، هوتان(1378). بهبود بهره­وری و نقش سرپرست. ترجمه: مدیریت بهره وری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات پردیس.

دعایی، حبیب الله(1377). مدیریت منابع انسانی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم

کاظمی بابک (1376). مدیریت امور کارکنان. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

خراسانی،اباصلت، و عیدی،اکبر(1389). تکنیک های کاربردی نیازسنجی آموزشی با تأکید بر الزامات استاندارد بین المللی 10015. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.