مراحل تعيين نياز هاي آموزشي

  • تعريف نيازهاي آموزشي
  • مشخص كردن و تحليل نياز به شايستگي
  • بازنگري صلاحيت ها
  • تعيين كاستي ها در شايستگي كاركنان
  • تعيين راه حل ها براي رفع كاستي ها در شايستگي
  • تعيين مشخصات نيازهاي آموزشي

تعريف نيازهاي آموزش

1-  فرآيند آموزش بايد پس از انجام تحليل نيازها و تثبيت موضوعات مربوط به رفتار و شايستگي مناسب آغاز گردد .

الف – سازمان بايد ميزان شايستگي و قابليت لازم براي هر كار را كه بر كيفيت محصولات تأثير دارد ، تعريف نمايد ميزان شايستگي كاركناني كه مسؤول انجام آن كار هستند ، تعيين نموده و براي كاهش شكاف احتمالي ميان اين دو برنامه ريزي كند .

ب – سازمان بايد ميزان شايستگي و قابليت لازم براي هر كار را كه بر كيفيت محصولات تأثير دارد ، تعريف نمايد ميزان شايستگي كاركناني كه مسؤول انجام آن كار هستند ، تعيين نموده و براي كاهش شكاف احتمالي ميان اين دو برنامه ريزي كند .

پ – تثبيت نيازهاي آموزشي مشخص شده

تحليل شكاف موجود ميان قابليت و شايستگي فعلي و مورد نياز بايد انجام شود ، تا مشخص گردد آيا اين تفاوت ها را مي توان از طريق آموزش رفع كرد و يا اقدام ديگري بايستي انجام شود .

2- تعريف نيازهاي سازمان

سياست هاي آموزشي و كيفيت سازمان ، ملزومات مديريت كيفيت ، مديريت منابع و طراحي فرآيند بايد در زمان آغاز آموزش ، به عنوان يك درونداد نيازهاي آموزشي مورد توجه قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه آموزش هاي مورد نياز ، در جهت رفع نيازهاي سازمان هدايت شده اند .

3- تعريف و تحليل الزامات شايستگي و قابليت ( شايستگي مورد نياز )

الف – تحول سازماني يا تكنولوژيكي .

ب – اطلاعات ثبت شده از فرآيندهاي آموزشي قبلي و فعلي

پ – برآورد سازمان از شايستگي كاركناني كه مسؤول انجام كارهاي محوله هستند .

ج – گزارشهاي جابجايي و نوسانات فصلي مربوط به كاركنان موقت .

چ – گواهي داخلي يا خارجي مورد نياز براي انجام كارهاي معين شده .

ح – ايجاد فرصت هاي مناسب پيشرفت براي افراد سازمان به منظور تحقق اهداف سازمان

خ – نتيجه بررسي ها و اقدامات اصلاحي صورت گرفته به دليل شكايات مشتريان .

ص –  قوانين ، مقررات ، استانداردها و دستورالعملهاي تأثيرگذار بر سازمان ، فعاليتها و منابع .

ض – پژوهش در بازار به منظور شناسائي يا پيش بيني نيازهاي تازه مشتريان

4- بررسي قابليت و شايستگي ها

الف –  مصاحبه / دادن پرسشنامه به كارمندان و مديران

ب – اظهار نظرها

پ – بحث هاي گروهي

ج – نظرات كارشناسان

5-  تعريف شكافهاي موجود در قابليت ها

مقايسه ميان ميزان فعلي و مورد نياز قابليت هاي كاركنان بايد تعريف و تثبيت شود .

6- شناسايي راه حلهاي كاهش شكاف موجود ميان قابليت ها

الف –  آموزش

ب – طراحي دوباره فرايندها

پ –  استخدام كاركنان آموزش ديده

ج –  بهسازي ساير منابع و اصلاح روشهاي موجود

7-  تعريف مشخصات نيازهاي آموزشي

  • هنگامي كه يك راه حل آموزشي به منظور كاهش شكاف موجود ميان قابليت ها برگزيده مي شود ، نيازهاي آموزشي بايد مشخص و ثبت شده باشند .
  • مشخصات نيازهاي آموزشي بايد در برگيرنده اهداف و نتايج مورد انتظار آموزش باشد .
  • ماده اوليه تعيين مشخصات بايد از طريق فهرست قابليت ها كه در ” شايستگي مورد نياز” بدست آمده تهيه شود .