مدت زمان قطعه های یادگیری در یادگیری خرد

 


واقعیت این است که هر نوع آموزشی را به شرط رعایت کردن مهمترین ویژگی آموزش خرد (یعنی کوتاه بودن زمان مورد نیاز برای مطالعه) می توان به این روش طراحی و اجرا کرد. اما کوتاه یعنی چه قدر؟ هر قطعه یادگیری خرد باید چه اندازه باشد؟

عموما عنوان می شود که قطعه های یادگیری خرد باید کمتر از 5 دقیقه باشد اما اینطور نیست. مدت زمان کاملا بستگی به روش استفاده از یادگیری خرد دارد:

  • آماده سازی پیش از رخداد آموزشی: در این حالت طول دوره آموزشی و سختی محتوا تعیین کننده هستند. با این حال برای دوره ای که یک روز کامل زمان میبرد 5 تا 10 دقیقه مناسب است.
  • پیگیری به منظور حمایت از رخداد آموزشی:  اگر پیگیری در قالب ارسال ایمیل انجام شود یک دقیقه کافی است اما چنانچه در مرحله پیگیری به دنبال افزایش و گسترش دانش هستیم سقف 5 دقیقه مناسب است.
  • یک رخداد آموزشی مستقل: اگر یادگیری قرار است غیر رسمی باشد ( فراگیران ملزم به تکمیل منابع درسی نباشند)، نباید از 4 تا 5 دقیقه تجاوز کند. اما اگر فراگیران ملزم به استفاده کامل از منابع درسی باشند (یادگیری رسمی) آنگاه می توان به 8 دقیقه و حتی بیشتر هم فکر کرد.
  • حمایت از عملکرد: هنگامی که قطعه های آموزشی برای استفاده در حین انجام کار تدوین می شوند باید این کار طوری انجام شود که امکان استفاده از آن در یک چشم به هم زدن فراهم باشد (حدودا 30 ثانیه و حتی کمتر) . با این حال در وظایف پیچیده ای که فراگیران می توانند برای لحظاتی کار را متوقف و از قطعه های آموزشی استفاده کنند مطلوب است سقف 5 دقیقه رعایت شود.

می توانیم بگوییم یادگیری خرد نوعی محتوای کوتاه و مختصر است که البته برای انتقال آنچه فراگیران به آن نیاز دارند به اندازه کافی طولانی نیز هست. پس هر نوع محتوای آموزشی که بشود آن را در کمتر از 10 دقیقه مصرف کرد در دایره شمول یادگیری خرد قرار می گیرد. با این حال برخی متخصصین معتقدند به هیچ وجه نباید بازه زمانی مشخص کرد. سقف 10 دقیقه که در اینجا مطرح شد وحی منزل نیست و بیشتر کاربرد آموزشی دارد و تنها یک محدوده مطلوب را نشان می دهد.