فرم شناسنامه شغل:

این فرم به منظور تعیین نقش و جایگاه شغل در سازمان، تدوین وظائف اصلی مشاغل و توانایی ها و شایستگی های مورد نیاز هریک از وظائف شغلی طراحی می شود. ضروری است به منظور ایجاد ضمانت اجرایی، پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز در فرم، این فرم به تأیید نماینده آموزش، واحد متولی تدوین و به روز رسانی شرح وظائف سازمانی و سرپرست یا مدیر شاغل یا شاغلین مربوطه برسد.