ارائه خدمات آموزش الکترونیکی ویژه سازمان ها:

از جمله خدمات گروه مشاوران آموزش و بهسازی در سازمان ها:

سیستم مدیریت محتوای آموزش (Portal)

 • ارائه شناسنامه و مشخصات
 • معرفی کادر آموزشی و اداری
 • ارائه آخرین اطلاعات و اخبار
 • ارائه برنامه های آموزشی
 • ارائه گزارش‌های آماری و نموداری

سیستم مدیریت آموزش (LMS)

 • پشتیبانی از استانداردهای روز آموزش الکترونیکی
 • طراحی شده با رویکرد ایجاد پرتال یادگیری در سازمان
 • پشتیبانی از آموزشهای همزمان و غیرهمزمان
 • پشتیبانی از انواع مدل‌های آموزشی
 • پشتیبانی از انواع فرایند یادگیری برای هر سطح با هر نوع سلیقه آموزشی
 • مدیریت ایجاد و برگزاری آزمون و ارزشیابی

سیستم مدیریت آموزش در مدرسه:

 • ثبت نام دانش آموزان
 • کلاس بندی
 • صدور کارنامه
 • سیستم نظرسنجی
 • سیستم ارتباط با اولیاء
 • سیستم مدیریت آزمون
 • سیستم برگزاری آزمون های الکترونیکی

 

 

سیستم مدیریت محتوا:

 • ارائه شناسنامه و مشخصات
 • معرفی کادر آموزشی و اداری
 • ارائه آخرین اطلاعات و اخبار
 • ارائه برنامه های آموزشی
 • ارائه گزارش‌های آماری و نموداری