بسته های آموزشی
بسته های آموزشی به مجموعه ای هماهنگ از رسانه های آموزشی اطلاق می شود که در یک بسته واقعی و فیزیکی یا به صورت اجزایی هماهنگ با نشان تجاری مؤسسه تولید کننده، تهیه و برای یک یا چند دوره آموزشی بکار می رود. بنابراین در برگزاری آموزش های سازمانی نباید تک بعدی عمل کرد بلکه بهتر است برای بهبود کیفیت آموزش از مجموعه و ترکیبی از رسانه های آموزشی استفاده کرد. این مجموعه دو بخش نرم افزاری (شامل راهبردها، الگوها، وظائف، چارچوب ها، رهنمودها، تکلیف ها و آزمون ها) و سخت افزاری (رسانه ها، وسایل، تجهیزات، ابزارها، منابع و مواد) دارد.
هدف از چنین بسته های آموزشی مواردی همچون جذاب سازی و آسان سازی فرایند یادگیری، تسهیل فرایند یادگیری برای افرادی که سبک های یادگیری متفاوتی دارند، توسعه و تعمیق یادگیری فراگیران از طریق استفاده از رسانه های متفاوت آموزشی، کاهش نقش کتاب به منزله تنها رسانه آموزشی، گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در فرایند یاددهی-یادگیری، هماهنگ کردن دفاتر و فعالیت های سازمان حول محور تولید بسته آموزشی، ایجاد زمینه لازم برای ورود بخش خصوصی به تولید بسته های آموزشی با اجزای آن، ایجاد امکان ارتباط بیشتر معلم و فراگیر در فرایند یاددهی- یادگیری از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و خروج از نظام یکبار مصرف کتاب است. هنگام انتخاب عناصر بسته های آموزشی باید به مواردی همچون محتوای آموزشی، میزان تحصیلات فراگیران، میزان مهارت و توانمندی آنها در به کار گیری آن، اطلاع از امکانات موجود در محیط کار و منزل، تناسب تعداد فراگیران با اجزاء عناصر و وسایل انتخابی، قابل استفاده بودن فضای آموزشی با ابزارهای آموزشی، تناسب زمان به نحوی که بتوان از رسانه مورد نظر در زمان متناسب با ساعات آموزش استفاده کرد، دسترسی آسان به وسیله موردنظر، مقرون به صرفه بودن به کار گیری رسانه مورد نظر از نظر اقتصادی، و مانند آن توجه داشت، زیرا بسته های آموزشی باید به گونه ای انتخاب و سازماندهی شود که حتی یکی از اجزای آن بی استفاده نماند.