فنی - حرفه ای - آسیب - شناسی- توسعه - تعالی- فرتاک

فنی - حرفه ای - آسیب - شناسی- توسعه - تعالی- فرتاک

این پژوهش با هدف امکان سنجی بکارگیری الگوی برنامه درسی شایسته محورو مبتنی بر فناوری در دانشگاه فنی وحرفه ای انجام گردیده است. برای انجام این پژوهش از مدیران وتصمیم گیرندگان این دانشگاه به عنوان جامعه آماری کمک گرفته شده است و در دو مرحله از نمونه گیری عامدانه ونمونه گیری تصادفی استفاده شده و برای رسیدن به نتیجه با کمک پرسشنامه محقق ساخته (که با استفاده از نتایج حاصله از مصاحبه با صاحبنظران صورت گرفته) به مطالعه توصیفی دیدگاه متخصصان، مدیران و اساتید این ‏دانشگاه در ‏‏زمینه پرداخته شده است. جهت بررسی ومطالعه مبانی نظری ودریافت نتایج پژوهش های قبلی با روش کتابخانه ای ‏و از ‏‏مطالعات اسناد، مدارک،کتب وپژوهش های سایر محققین استفاده شده و مطالعه میدانی با استفاده از تحلیل ‏آماری(توصیفی ‏‏واستنباطی (تحلیل واریانس) پرسشنامه محقق ساخته که به شیوه لیکرت تنظیم شده است، صورت گرفته است.