iso-10015-توسعه-تعالی-فرتاک-وزرات-دفاع

iso-10015-توسعه-تعالی-فرتاک-وزرات-دفاع

پس از تعییین مرحله توسعه سازمان و زمانی که ساختار سازمانی شکل اصلی خود را پیدا نماید، واحدهای آموزشی در سازمان ها اقدام به طرح ریزی برنامه های آموزشی می نمایند و در این مسیر می تواند از استاندارد بین المللی ISO 10015:1999 نیز استفاده شایانی نمایند. ضرورت استقرار برخی سیستم ها بعضاً غیر فنی بوده اما در زمینه استاندارد ISO 10015 می توان مباحث استاندارد مزبور را دارای جنبه های بسیار قوی تری نسبت به سایر استانداردها برشمرد.

با مطالعه و برسی وضعیت آموزشی در سازمان های ایرانی این نتیجه حاصل می شود که در بیش تر سازمان ها موضوع آموزش، محدود به گرفتن بودجه آموزشی و صرف کردن آن در طی سال ختم می شود و متأسفانه برنامه تدوین شده ای وجود ندارد. در بسیاری از سازمان ها مدیران و کارشناسان آموزش پس از دریافت اطلاعیه و بروشور آموزشی بلافاصله آن را در تابلوی اعلانات زده و یا به واحدهای مختلف می فرستند و در صورتی که افرادی متقاضی استفاده از آن باشند نسبت به آن صت نام در برنامه اقدام می کنند و در حالت دیگر مدیران آموزش پس از دریافت بروشور، تعدادی از کارکنان یا مدیرانی را که حدس می زنند این برنامه برای آنان جالب باشد به سازمان معرفی می کنند. مسلماً با انجام اقدامات فوق نمی توان نسبت به تربیت مدیران و کارشناسان که قرار است در سال های آتی سکاندار سازمان باشند، اقدام نمود. در حالیکه تربیت مدیران کارآزموده و متخصص نیازمند کار کارشناسی و هدفمند می باشد. با توجه به موارد مذکور استقرار استاندارد ISO 10015 بیش تر از پیش خود را نمود می دهد.

در مجموع در استاندارد 10015 سازمان ها به دنبال ایجاد روش سیستماتیک و نظام مند برای منطقی ساختن فعالیت های آموزشی خود هستند. در این بین نمی توان بدون توجه به اصول منطقیو استاندارد شده حرکت نمود و دلیل آن هم قرار گرفتن حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی در بین سایر حووزه های عمومی در سازمان ها می باشد و زمانی که این وضعیت تشدید می شود که بدانیم عموماً نگرش غیر فنی و غیر علمی، فرایند آموزش و بهسازی منابع انسانی را در سازمان ها هدایت و رهبری می نماید. از این رو حرکت بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت از الزامات و ضروریات خواهد بود و واحدهای آموزش سازمان ها را به مسیر درست هدایت می نماید.

یکی از مهمترین و اصلی ترین پروژه های گروه مشاوران آموزش و بهسازی، استقرار استاندارد 10015 در سازمان ها است که در یکی از این تجربیات استقرار استاندارد 10015 برای یکی از صنایع وزارت دفاع طی 11 ماه صورت گرفت. بر اساس گزارش پیشرفتی که برای این پروژه طراحی شده بود، این پروژه در 9 گام فعالیت کرد که عبارت است از:

  • گام اول: شروع و مقدمات پروژه که شامل تشکیل کمیته مرکزی و آموزش مفاهیم استاندارد از جمله فعالیت های این گام بوده است.
  • گام دوم: نیازسنجی آموزشی مبتنی بر اساتاندارد که حدود 6 ماه به طول انجامید و شامل طراحی فرم نیازسنجی، تعیین شایستگی های مطلوب و توانمندی های مورد نیاز مشاغل، تعیین شایستگی های موجود و کدینگ دوره های نیازسنی شده و … می شود.
  • گام سوم: طراحی و برنامه ریزی آموزشی که شامل تهیه لیست دوره ها و مشمولین آن ها و اولویت بندی دوره ها، تعیین معیارهای ارزیابی و … می باشد.
  • گام چهارم: اجرای برنامه های آموزشی که شامل تهیه بسته های آموزشی، بررسی شرایط برون سپاری، دریافت بازخورد فراگیران، ارزیابی پیش آزمون و پس آزمون و … می باشد.
  • گام پنجم: ارزیابی نتایج که شامل ارزیابی واکنشی دوره های و ثبت میزان یادگیری دوره ها، بررسی اهداف رفتاری در قالب معیارهای ارزیابی ویژه هریک از دوره های آموزشی و همچنین ارزیابی سطح سوم تعدادی از دوره های آموزشی می باشد.
  • گام ششم: انجام ممیزی داخلی و بهبود عدم انطباق ها
  • گام هفتم: هماهنگی جهت ممیزی استقرار استاندارد
  • گام هشتم: هماهنگی جهت انجامم ممیزی نهایی
  • گام نهم: جمع بندی و اختتامیه پروژه