ارزیابی-سطح-توانمندی- توسعه تعالی فرتاک- صنایع-پلاستیک- ایران

ارزیابی-سطح-توانمندی- توسعه تعالی فرتاک- صنایع-پلاستیک- ایران

فناوری همواره با پیشرفت جامعه همراه بوده است و سرعت و دامنه تغییرات فناورانه بر تمام نهادهای انسانی تأثیرات عمیق می گذارد. رونق اقتصادی کشورها به فناوری و مدیریت مطلوب و مؤثر آن بستگی دارد. بنابراین فناوری یکی از منابع و سرمایه های اصلی سازمان ها محسوب می شود و مدیریت فناوری نیز یکی از حلقه های اصلی چرخه مدیریت فناوری به شمار می رود. یکی از الزامات اصلی برنامه ریزی فناوری، ارزیابی اصولی و درست فناوری است. با توجه به اهمیت فناوری برای سازمان ها، اتخاذ و بکارگیری فناوری مناسب برای سازمان ها بسیار حائز اهمیت است.

توانمندی فناورانه مفهومی است که عموماً برای کشورهای تازه صنعتی شده بکار می رود و می توان آن را به عنوان مجموعه ای از توانایی های کارکردی که از طریق فعالیت های فناورانه گوناگون در عملکرد شرکت منعکس شده اند و هدف نهایی اش مدیریت ارزش سطح شرکت به وسیله توسعه توانایی های سازمان که به راحتی برای دیگران تقلید پذیر نیست، تعریف کرد. ارزیابی توانمندی های فناوری بدین منظور صورت می گیرد که مدیران سازمان ها بتوانند فناوری های موجود را به خوبی بشناسند و فرصت ها ها و تهدیدات پیش رو را تشخیص دهند و برای آن ها برنامه ریزی کنند.

صنعت پلاستیک به عنوان صنعتی که در آن از مواد اولیه شیمیایی برای ساخت یا اییجاد تغییرات در یک فراورده استفاده می شود، تعریف شده است. امروزه، فعالیت های گسترده ای در بخش تحقیقات پایه ای و ایجاد دستاوردهای نوین صنعت پلاستیک در حال شکل گیری است. ایران در زمینه تحقیقات پایه ای و بنیادین در حوزه صنایع پلیمر شیمی به خصوص در صنعت پلاستیک، می کوشد پا به پای کشورهای پیشرفته جهان، تحقیق و فعالیت کند. این امر محقق نمی شود مگر اینکه توانمندی های مورد نیاز جهت انجام تحقیقات و فعالیت های مناسب در راستای ایجاد و به کار گیری فناوری های مربوط به شناسایی و تا حد مطلوب و قابل قبولی تقویت شوند.

در پروژه حاضر سعی شده است تا با استفاده از مدل های مناسب ارزیابی توانمندی های فناوری در صنایع پلاستیک ایران، ارزیابی توانمندی های فناورانه این صنعت صورت گیرد و الگوی مناسبی جهت تصمیمات مناسب مدیران صنایع پلاستیک در ایران ایجاد شود.