آموزش - پرورش- اصفهان- توسعه- تعالی- فرتاک

آموزش - پرورش- اصفهان- توسعه- تعالی- فرتاک

در آموزش و پرورش، معلم نقش حياتي در ايفاي رسالت تربيتي برعهده دارد. معلمان در سازمان­هاي آموزشي به طور مستقيم برای برآوردن اهداف تربیتی كوشش کرده و هماهنگ كننده­ ارتباطات در ميان دانش­آموزان هستند تا در جهت تحقق هدف­هاي تعليم و تربيت زمينه مساعدي فراهم شود. بعضي از محققان به ويژگي­هاي روانی- اجتماعي سازمان و جنبه­هاي انساني محيط كار مانند ارتباطات دروني سازمان توجه بيشتري داشته­اند و برخی نیز خصوصيات غير مادي و عيني را توامأ به عنوان شاخص­هاي تشكيل دهنده­ی جو مورد تاكيد قرار داده اند. معمولا تصويري كه از يك مدرسه خوب و اثر بخش در ذهن مجسم مي­شود، مدرسه­اي است كه هدف­ها و برنامه­هايی مشخص و تعريف شده داشته باشد، داراي مديريت و رهبري قوي باشد.، ارتباط صميمانه و نزديكي براساس همكاري بين معلمان برقرار باشد، كاركنان از حمايت حرفه اي برخوردار باشند و در تصميم گيري هاي مربوط به فعاليت هاي آموزشي و تربيتي مشاركت داشته باشند. يكي از عوامل مهمي كه بر روابط کارکنان آموزشی, معلمان و دانش آموزان در مدارس اثر غيرقابل انكاري دارد، جوسازماني مدرسه است. جوسازماني مجموعه اي از حالات، خصوصيات يا ويژگي هاي حاكم بر مدرسه يا محيط آموزشي است كه آن را گرم يا سرد، قابل اعتماد، ترس آور و يا اطمينان بخش، تسهيل كننده يا بازدارنده مي سازد و سبب تمايز دو مدرسه مشابه از يكديگر مي شود. جو سازماني مطلوب مي تواند عامل مهمي در ارتقاي كيفيت فعالیت های آموزشی در مدرسه باشد، در صورتی که جوسازماني نامطلوب مي تواند محيطي سرشار از سوء ظن و دشمني به وجود آورد و منشا بروز استرس و واكنش­هاي منفي در معلمان گردد. استرس بالا نیز می تواند بر بهداشت روانی معلمان اثر منفی گذاشته و دارای پیامدهای منفی بسیاری برای معلمان و فعالیت های آموزشی مدرسه باشد. به عبارت دیگر، پيامدهاي آن بر كيفيت تدريس، زندگي شخصي و از همه مهمتر بر عملکرد آموزشی دانش آموزان تاثير مي گذارد و به طور كلي عملكرد و فعاليت­هاي معلم را از نظر اجتماعي ، روانشناختي، جسماني و خانوادگي مختل مي نمايد. مشکلات سلامت روانی يك مشكل شايع و جدي است و بيشتر در ميان افرادي پديد مي آيد كه در مشاغل خدمات انساني مشغول به فعاليت هستند. با عنایت به اینکه معلمان به عنوان بدنه نظام آموزشی و گرداننده سیستم تربیتی محسوب می شوند و به طور مستقیم با دانش آموزان، که آینده سازان جامعه می باشند، در ارتباط اند، ضرورت ایجاب می کند، کسانی که در این سمت گمارده می­شوند، از بهداشت روانی مطلوبی برخوردار باشند. پروژه حاضر با تاکید بر نکات مذکور، این سوالات را مطرح می­کند که: چه عواملی بر روی بهداشت روانی دبیران مؤثر است؟ آیا تعارض جو سازمانی حاکم بر سازمان می تواند بر روی بهداشت روانی دبیران تاثیر داشته باشد؟ آیا بین جوسازمانی و مؤلفه های آن با بهداشت روانی دبیران رابطه ای وجود دارد؟