روش پرسشنامه

استفاده از پرسشنامه براي تعيين نيازهاي آموزشي يكي از روش هاي عمومی ترین و پر استفاده ترین ابزارهای تعیین نیازهای آموزشی است . پرسشنامه شامل فهرستي چاپ شده يا نوشته شده از سئوالاتي است كه براي جمع آوري اطلاعات درباره موضوع يا موضوعاتي به فرد يا گروهي ارائه مي گردد . در پرسشنامه بايد سعي گردد سئوالات در عين كوتاهي به موضوع خاصي اشاره داشته باشند . سئوالات بايد به نحوي تنظيم گردند كه پاسخگوي پرسشنامه بتواند به راحتي و در كمال اختصار و ايجاز به آنها جواب دهد . به عبارت ديگرسئوالات بايد ساده ، روشن و حتي المقدور « تك موضوعي» باشند نه پيچيده و متضمن «چند موضوع» .   سئوالات معمولا” طوري تنظيم مي گردند كه هر يك بتوانند اطلاعاتي را در زمينه نيازهاي آموزشي ، حدود نيازها و غيره از پاسخگوي پرسشنامه بدست آورند . يك نسخه از پرسشنامه را به فرد يا افرادي كه مي خواهيم نيازهاي آموزشي آنان را تعيين كنيم ارائه مي دهيم و يك نسخه ديگر را به مسئول مستقيم افراد ارائه مي كنيم .

پس از مطالعه پاسخ سئوالات خلاصه اي از جواب ها تنظيم مي گردد . اين جواب ها ما را در تعيين نيازهاي آموزشي ياري خواهند داد.

روش مصاحبه

یکی دیگر از ابزارهای تعیین نیازهای آموزشی استفاده از مصاحبه است. ممكن است كه احساس شود كه در واحد خاصي از سازمان ، نياز آموزشي خاصي وجود دارد . از اين رو براي گرفتن ا طلاعات ، ملاقات رسمي با فرد يا افراد مورد نظر ترتيب مي دهند . براي آمادگي بيشتر جهت شركت در چنين جلسه رسمي ، مصاحبه كننده سئوالات لازم را از پيش تهيه و تنظيم مي نمايد .

به هنگام ملاقات با فرد يا افراد مورد نظر سئوالات را يكي پس از ديگري در ميان مي گذارد و نكات لازم را براي مطالعه بعدي يادداشت مي نمايد . مطالعه اين يادداشت ها ، مصاحبه كننده را در تعيين نيازهاي آموزشي ياري خواهد داد .

روش تست يا آزمون

     استفاده از تست يكي از ابزارهای تعیین نیازهای آموزشی است . تست يا آزمون مي تواند دانش يا مهارت مورد نياز فرد يا افراد را تعيين نمايد و حتي در تشخيص رفتار فرد و مطلوب بودن يا نا مطلوب بودن آن براي يك شغل خاص كمك نمايد . همچنين آزمون مي تواند كتبي ، شفاهي يا عملي باشد . اگر فرد يا افراد مورد آزمون ، نارسايي از نظر دانش ، مهارت يا رفتار مطلوب در زمينه خاص داشته ياشند ، بوسيله نتايج آزمون مشخص مي گردد و اين نارسائي ها ما را در تعيين نيازهاي آموزشي ياري و راهنمايي خواهند نمود .