آسیب شناسی- بانک - مسکن- توسعه -تعالی- فرتاک

آسیب شناسی- بانک - مسکن- توسعه -تعالی- فرتاک

آسیب­شناسی نیازمند نگرشی سیستماتیک و منظم به کل فرایند است و هدف آن تشخیص ماهیت و نوع مسألهای است که بروز نموده، نیاز به حل دارد. در واقع هدف از آسیب شناسی سازمانی ایجاد چهارچوبی است که بتواند برای افزایش تلاش ها در جهت برقراری سلامت سازمانی، ایجاد انگیزه نماید. به عبارت دیگر آسیب شناسی فرایندی است نظام­مند از جمع آوری داده­ها به منظور تعامل اثربخش و سودمند در راستای حل مشکلات، چالش ها، فشارها و محدودیت های محیطی در سازمان. آسیب شناسی با مشاهده عوارض آسیب آغاز می شود. در مورد منابع انسانی عوارض آسیب به طرق گوناگونی بروز می کنند که به آن مسائل رفتاری لقب داده­اند. مسأله امری است که موجب اختلال در هدفگذاری، حرکت به جهت هدف و دستیابی به هدف می شود. مسألهمی تواند به صورت فرایندی حتی به صورت چرخه ای ظهور کرده یا بطور غیر مستقیم در سیستم مورد مطالعه با شدت و ضعف گوناگون اثر بگذارد. لذا آنچه در مسأله شناسی منابع انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است، تشخیص صحیح بیماری است. بنابراین در مورد سازمان های ایران، مدیران آسیب شناس و مدیران رائه کننده راه حل از هم منفک شده اند و اکثرا روابط اندکی میان آنها برقرار است

نکته ای که حائز اهمیت است این است که استفاده از مدل های موجود در آسیب شناسی سازمانی در رابطه با فعالیت های آموزش و بهساز نیازمند دقت و اثربخشی مدل ها است. بنابراین استفاده کورکورانه از مدل های آسیب شناسی نه تنها به شناسایی اسیب ها منتج نمی شود، بلکه فعالین آموزش سازمانی را دچار اشتباه نیز می کند. مدل اشور بر یک منطق شش مولفه ای استوار است و فراگیران، اهداف آموزشی، مواد و روش های آموزشی، اجرای آموزش، مشارکت فراگیران و ارزشیابی و بازنگری را در کانون توجه قرار می دهد از این رو در مقایسه با سایر مدل های طراحی آموزشی از جامعیت بیشتری برخوردار است. همچنین، حساسيت در مورد كيفيت و اثربخشی آموزشهای تدارك ديده شده توسط بانک مسکن که يكي از مهم‌ترين بانک هایی است كه نقش قابل ملاحظه‌اي در رشد اقتصادي دارد و به اعتقاد برخي، مهم‌ترين عامل توسعه ساخت مسکن در سال های اخیر کشورمان بوده است، امری مهم و در خور توجه است. بنابراين طبيعي است كه بانک مسکن که يكي از بزرگ ترین بانک های كشور، بيشتر است و اين دغدغه وجود دارد که آموزش هایی که به کارکنان خود ارائه می دهد از کارایی و اثربخشی مناسبی برخوردار باشد.

از آنجا که طراحی دوره های آموزشی از حساسیت خاصی در فرایند آموزش ضمن خدمت برخوردار است و اجرای صحیح آن نقش مهمی در تضمین کارایی و اثربخشی دوره ها دارد، لازم است که واحد آموزش بانک توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشد و با انجام آسیب شناسی های مناسب و لازم آسیب های این فر ایند را شناسایی نموده و نسبت به رفع آنها اقدامات و برنامه های بهبود مناسب را به کار بگیرد.